Obalovna Ostrava s.r.o.
 

Výroba asfaltových směsí na obalovně v Ostravě - Kunčicích

ASKOM VS 3TV

Obalovna asfaltových směsí je komplexní strojní zařízení, které se skládá z několika celků, jež slouží:
• ke krátkodobému skladování vstupních surovin (kamenivo, asfalt, vápenec, přísady apod.),
• k ohřevu a sušení kameniva,
• k temperování a případnému ohřevu asfaltu,
• k přesnému dávkování teplých i studených složek asfaltové směsi,
• k dokonalému promísení všech složek asfaltové směsi,
• ke krátkodobému skladování hotové směsi v izolovaných zásobnících,
• k expedici hotových směsí na korby nákladních vozidel,
• k zachycení a opětovnému použití prachu vzniklého výrobou směsí.

V roce 2016 česká firma ASKOM, a.s. (Brno) pro Obalovnu Ostrava s.r.o. vyrobila a postavila novou obalovnu asfaltových směsí s možností výroby litého asfaltů. Tato obalovna označená jako ASKOM VS 3TV má nominální výkon 160 t/hod.

Parametry komponent obalovny ASKOM VS 3TV ve videu


video neobsahuje zvuk

Postup výroby a popis jednotlivých částí obalovny asfaltových směsí ASKOM VS 3TV

Skládky kameniva

Vodou prané kamenivo je velkokapacitními návěsy přiváženo z kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou. V areálu obalovny je provedeno kontrolní zvážení materiálu a poté se drť vysype do příslušného zastřešeného boxu - jednotlivé frakce jsou označeny a je zabráněno jejich smísení. Obalovna Ostrava s.r.o. disponuje pěti zastřešenými boxy, díky čemuž je omezeno šíření polétavého prachu a zároveň se snižuje spotřeba plynu nutného k vysušení a ohřevu kameniva při výrobě.

Zásobníky (dávkovače) studeného kameniva

Kolový nakladač Volvo L120H o objemu lžíce 3,3 m3 rozváží kamenivo z boxů do sedmi 12m3 dávkovačů podle pokynů obsluhy velínu (tj. podle právě vyráběné směsi - např. pro výrobu ACO 8 se používají pouze frakce 0/4 a 4/8, pro výrobu ACP 22 už jsou potřeba frakce 0/4, 4/8, 8/16 a 11/22). Pod každým dávkovačem je krátký pásový dopravník s plynulou regulací rychlosti frekvenčními měniči, čímž lze poměrně přesně provést tzv. studené předdávkování.

Sušicí buben s plynovým hořákem

Sběrné pásy dopravují kamenivo ze zásobníků do 8 metrů dlouhého sušicího bubnu o průměru 2,2 metrů, jehož rotace je zajištěna čtyřmi elektromotory. Kamenivo postupuje proti směru plamene z hořáku spalujícího zemní plyn (výkon 13,9 MW), čímž je sušeno a zahříváno na teplotu cca 190 °C.

Korečkový elevátor

Sušicí buben ústí do 30 metrů vysokého korečkového elevátoru, který pomocí korečků (tzv. kabelek) upevněných na dvou řetězech horké kamenivo dopravuje na vrchol míchací věže.

Míchací věž - třídíč a zásobník horkého kameniva

Na vrcholu míchací věže je osazeno šestisítné třídící zařízení. Přes třídící box je celá věž odsávána filtračním zařízením. Třídičem je horké kamenivo rozděleno do samostatných částí zásobníku horkého kameniva o celkové kapacitě cca 50 m3. Zásobník je tepelně izolován. To umožňuje míchání menšího množství směsi (až 20 t) i bez spuštění celé obalovny (tj. bez zásobníků studeného kameniva, sušicího bubnu, hořáku, elevátoru atd.).

Dávkovací zařízení

Ze zásobníku horkého kameniva jsou podle právě vyráběné receptury pneumaticky ovládanými klapkami dávkovány jednotlivé frakce kameniva na váhu kameniva. Dávkování je řízeno prostřednictvím PC na velínu a PLC v rozvodně. Proces je plně automatický a nevyžaduje žádný zásah obsluhy velínu. Ovládacím programem je PROGRESS 2016.

Asfalt

Nedílnou složkou obalovaných směsí je pochopitelně asfalt. Ten je dovážen v tekutém skupenství izolovanými autocisternami při teplotě cca 170 °C. Zubovým čerpadlem se asfalt dopravuje izolovaným potrubím do elektricky vyhřívaných izolovaných nádrží. Jednotlivé druhy asfaltu se skladují odděleně. Dávkovacím čerpadlem se asfalt dopravuje na váhu asfaltu, která je u míchačky ve výšce cca 14 metrů nad zemí.

Filer - vápenná moučka

Kromě kamenné drti a asfaltu se pro výrobu obalovaných směsí používá ještě vápenná moučka (tzv. filer nebo též filler), která se dováží v návěsných automobilových silech a stlačeným vzduchem je vháněna do stacionárního sila obalovny. Ze sila je potom šnekovými dopravníky dávkována na samostatnou váhu fileru a vratného prachu získaného odprašováním.

Míchačka

Míchačka o kapacitě 3 t pomocí sad lopatek na dvou hřídelích zajišťuje dokonalé promísení jednotlivých složek (kamenivo, asfalt, filer a popř. přísady) tak, aby výsledkem byla homogenní asfaltová směs. Čas míchání mimo jiné značně ovlivňuje celkovou kapacitu obalovny (tj. jak velké množsví směsi je obalovna schopná vyrobit za 1 hodinu). Proto je nezbytné věnovat kondici míchačky potřebnou údržbu a kontrolovat stav lopatek i obložení. Výkon obalovny je v závislosti na míchané směsi 140 - 200 t/hod (průměrně 160 t/hod).

Vozíková dráha a zásobníky hotové směsi

Výpustnou klapkou pod míchačkou je směs vysypána do vozíku o kapacitě 3 tuny. Elektrickým pohonem je vozík dopraven nad otvor v zásobníku hotové směsi. Obalovna disponuje zásobníky pro uložení cca 400 tun hotové směsi. Pod jednotlivé zásobníky potom dle pokynů obsluhy obalovny najíždí jednotlivá nákladní auta, na něž je jim sypána hotová směs. Vozidla musí mít korby postříkány separačním olejem, který je na obalovně k dispozici a jenž brání přilepení směsi na ocelovou korbu vozidla.

Expedice

Od zásobníku jednotlivá vozidla odjíždí na tenzometrickou mostovou váhu o nosnosti 60 tun. Obsluha váhy vystaví řidiči dodací list, na němž je mimo jiné značka CE a pokyny pro přepravu horké směsi. Vozidlo totiž musí mít při odjezdu z areálu obalovny zaplachtovanou korbu pro omezení úniku tepla a zabránění šíření pachů z horké směsi. Plachtování vozidla usnadňuje lávka vedle váhy.

Filtrace (odprašování)

Při výrobě (zejména při sušení) je obalovnou generováno poměrně velké množství prachu (kamenivo není prané, je skládkované pod střechou, tudíž suché atd.), který musí být účinně zachytáván. K tomu slouží hadicový filtr ZEOS, jenž k regeneraci využívá stlačeného vzduchu. Zachycený prach je šnekovými a korečkovými dopravníky ukládán v samostatném sile, odkud jej lze v souladu s recepturou použít ve výrobě jako tzv. vratný prach. Krajským úřadem byl stanoven limit povolených vypuštěných TZL (tuhých znečišťujících látek) na 10 mg.m-3. Aktuální stav je kontinuálně monitorován autonomním zařízením se zobrazováním a ukládáním naměřených hodnot. Skutečně naměřené hodnoty se při každoročním autorizovaném měření emisí pohybují okolo 2 mg.m-3 TZL.

[Přihlášení] © Obalovna Ostrava s.r.o., 2012 - 2024